Ovo je arhivska verzija sajta koja se više ne ažurira
Posetite
www.erasmusplus.rs
za novi sajt Fondacije Tempus - Erazmus+ kancelarije u Srbiji.


This is web archive of Foundation Tempus website - not updated anymore
Visit www.erasmusplus.rs
for the new website of Foundation Tempus - Erasmus+ Office in Serbia.
 • English Language
 • srpski jezik

Obaveštenja na email

Program za celoživotno učenje

 1. Opšte informacije o Programu za celoživotno učenje
 2. Pregled potprograma koji se odnose na sve nivoe obrazovanja
 3. Trenutni položaj Republike Srbije i perspektive

 

1.      Opšte informacije o Programu za celoživotno učenje

Evropska komisija je u julu 2004. godine usvojila predlog za novu generaciju programa EU koji pokriva period 2007-2013 i koji se dotiče učenja u svih periodima života. Predloženi novi program Zajednice dobio je stoga i ime – Program "Celoživotno učenje" (Lifelong Learning Programme - LLP), a osmišljen je tako da nasledi i produbi drugu fazu programa Sokrates i Leonardo da Vinči.

Zamišljeno je takođe da to bude krovni program koji će obuhvatiti sve druge programe i aktivnosti u oblasti obrazovanja i obuka, kakve su npr. e-Learning program o integrisanju informacionih tehnologija u obrazovne sisteme, inicijativa Europass, koja daje jedinstven okvir za prepoznavanje kvalifikacija i kompetencija, program Žan Mone, i druge programe Zajednice kojima se promovišu tela aktivna na nivou cele Evrope i podrže specifičnije aktivnosti u oblasti obrazovanja i obuka.

Ovakvo restrukturiranje je nastalo kao odgovor na tri ključna faktora sa kojima se Evropska Unija suočila:

 1. Izazovi Društva znanja i demografske promene zbog kojih sistem obrazovanja i obuke postaju sve više integrisani u kontekst učenja tokom celog života.
 2. Sve veća uloga obrazovanja i obuke u kreiranju konkurentne i dinamične evropske ekonomije zasnovane na znanju, prvenstveno nakon Lisabonskog zasedanja Evropskim Savetom iz 2000. godine a shodno okvirima Bolonjskog i Kopenhagenskog procesa (visoko obrazovanje i srednje stručno obrazovanje).
 3. Potreba da se doprinese pojednostavljivanju pravnih instrumenata Zajednice.

Integrativni pristup uveden je i s ciljem očuvanja suštinskog kontinuiteta iskustava iz prošlosti – te stoga i struktura koja se zasniva na glavnim tipovima tj. nivoima obrazovanja i obuke u evropskim zemljama, a zadržana su i imena programa iz prethodne faze. Osim toga, težilo se koherentnosti i sinergiji između sastavnih delova programa, zarad većeg i fleksibilnijeg opsega aktivnosti i njihove bolje efikasnost. Integrisani program – Program celoživotnog učenja se stoga sastoji od zajedničkih aktivnosti i procedura koje važe za sve njegove delove, a nadgleda ga jedinstveni Programski komitet kako bi se obezbedila koherentnost.

 

2.      Pregled potprograma koji se odnose na sve nivoe obrazovanja

1

Komenijus

Komenijus (Comenius) – program za opšte obrazovanje, aktivnosti u školama do (i uključujući) nivoa srednjih škola; kroz njega se mogu podržati školska partnerstva počev od jednostavne razmene materijala i informacija između škola, do saradnje u nekim temama u kurikulumu, kao i razmene nastavnika i učenika.

2

Erazmus

Erazmus (Erasmus) – program za sve obrazovne aktivnosti kao i obuke na nivou visokog obrazovanja; Erazmus postoji još od 1987. i jedna je od najpoznatijih EU inicijativa u domenu obrazovanja. Zahvaljujući ovom programu studenti mogu provesti do godinu dana studirajući u nekoj drugoj zemlji učesnici programa (trenutno ih je 32 – sve zemlje EU plus Norveška, Lihtenštajn, Island, Švajcarska i Turska) a da im se taj studijski boravak prizna kod kuće.

U toku akademske 2002-3 npr. vise of 123,000 studenata je uzelo učešća u Erazmus-Sokrates mobilnostima. U oktobru 2002 ukupan broj Erazmus studenata dostigao je jedan milion. Erazmus je glavni instrument podrške studentima koji žele da studiraju ili obave stručnu praksu negde drugde u Evropi. Akademsko i nastavno osoblje takođe može učestvovati u Erazmus razmenama i obaviti studijske ili posete u cilju držanja nastave.

3

Leonardo da Vinči

Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) – tiče se svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja i obuka; podržava nacionalne strategije za srednje stručno obrazovanje finansirajući niz međunarodnih projekata kojima se stvaraju partnerstva, unapređuje kvalitet, podstiču inovacije i promoviše evropska dimenzija u stručnom obrazovanju.

4

Gruntvig

Gruntvig (Grundtvig) – je program namenjen obrazovanju odraslih i učenju tokom celog života. Predstavlja treći link namenjen obrazovanju nakon komponenti za škole i visokoobrazovne institucije. Gruntvig podržava saradnju usmerenu na promovisanje i jačavanje aktivnosti za što bolji pristup i kvalitet obrazovanja.

Pored toga LLP inkorporira i tkz. Transverzalni program u kojem su četiri ključne aktivnosti koje se dotiču svih segmenata programa. To su teme koje se bave:

Žan Mone (Jean Monnet) je takođe deo LLP programa. Žan Mone projekti nude mogućnost finansijske podrške osnivanju Žan Mone katedri (Jean Mone chairs), kurseva i modula u oblasti EU prava, ekonomije, političkih studija o osnivanja EU i istorije EU integracija.


Šematski prikaz Programa za celoživotno učenje, njegovih sektoralnih potprograma i vrsta aktivnosti

Program celoživotnog učenja

Komenijus

Osnovno i opšte obrazovanje

13% - ukupnog budžeta za LLP

Erazmus

Visoko obrazovanje

40% - ukupnog budžeta za LLP

Leonardo da Vinči

Inicijalno i kontinuirano stručno obrazovanje i obuke

25% - ukupnog budžeta za LLP

Gruntvig

Obrazovanje odraslih

5% - ukupnog budžeta za L

Centralizovani delovi:

Centralizovani delovi:

Centralizovani delovi:

Centralizovani delovi:

Decentralizovane aktivnosti:

 • bilateralna saradnja
 • mobilnost učenika i nastavnika
 • praksa
 • pripremne posete stažiranje nastavnika

Decentralizovane aktivnosti:

 • mobilnost studenata i nastavnika
 • studentska praksa intenzivni programi pripremne posete

Decentralizovane aktivnosti:

 • multilateralni projekti – transfer inovacija
 • partnerstva
 • mobilnost

Decentralizovane aktivnosti:

 • mobilnost
 • partnerstva
 • posete i razmena iskustava
 • radionice

Transverzalni potprogram* - 4 ključne aktivnosti:

- razvoj obrazovnih politika

- učenje stranih jezika i opismenjavanje:

- informacione tehnologije:

- širenje dobre prakse

Potprogram Žan Mone*

3 ključne aktivnosti:

- Žan Mone aktivnosti: Žan Mone moduli, Žan Mone katedre, Ad personam Žan Mone katedre, centri izuzetnosti, informativne i istraživačke aktivnosti, informativne i istraživačke aktivnosti u vezi sa izučavanjem EU u školama, udruženja profesora i istraživača stručnjaka za EU, multilateralne istraživačke grupe.

- podrška evropskim institucijama,

- podrška evropskim asocijacijama.

* posebno su obeleženi delovi Programa u kojma Republika Srbija može da učestvuje

 


3.      Trenutni položaj Republike Srbije i perspektive

Erazmus+

Novi program EU za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014-2020 godine

Za period od 2014-2020. godine Evropska komisija planira pokretanje novog programa koji bi obuhvatio oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Preliminarne informacije o programu su dostupne na sajtu Evropske komisije, a očekuje se da sam program bude usvojen do kraja ove godine. Kada Evropski prlament i formalno odobri novi program, biće raspisani prvi konkursi za projekte, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Novi program će naslediti tri programa za obrazovanje u kojima je Srbija do sada učestvovala - Tempus, Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje, kao i program Mladi u akciji. Novina je da će unutar njega biti moguće i finansiranje manjeg broja aktivnosti iz oblasti sporta.